โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kraburihospital.go.th/th Thu, 19 Mar 2020 09:27:04 โรงพยาบาลออกกิจกรรมให้ความรู้โรค Covid-19 http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=111 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1584396797.jpg

โรงพยาบาลออกกิจกรรมให้ความรู้โรค Covid-19

1584396797
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเปิดการจัดงานงานวิ่งกระบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=73 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1570438384.jpg

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายแพทย์นรเทพ. อัศวพัชระ. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองและแพทย์หญิงศวิตา เขมพันธ์มนัส. ผู้อำนวยการรพกระบุรีพร้อมนายบำรุง. โกยทองสาธารณสุขอำเภอกระบุรี และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวรายงานการจัดงานวิ่ง 1570438384 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=72 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1568867608.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี นายบำรุง โกยทอง สาธารณสุขอำเภอกระบุรี นางศิริวรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลกระบุรี นายพรเทพ อัครมโนไพศาล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกระบุรี นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมผู้ 1568867608 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเยี่ยมบ้านประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=71 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1567495224.jpg

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562นพ. นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี พร้อมด้วยนายบำรุง โกยทอง สาธารณสุขอำเภอกระบุรี และทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมบุคลากรสาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขจังห 1567495224 ทีมควบคุมโรคกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=49 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1552965613.jpg

วันที่18 มีนาคม 2562 ทีมควบคุมโรค รพ.กระบุรี ร่วมกับทีมควบคุมโรค อบต.น้ำจืด ลงควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.1 ปลายคลอง และ ม.4 ดอนตาปอด ด้วยการพ่นสารเคสมีกำจัดยุงตัวแก่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงด้วยทรายอะเบท และให้ความรู้และค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม 1552965613 สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขของคปสอ.กระบุรีและรพ.สต.มะมุ http://www.kraburihospital.go.th/th/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.kraburihospital.go.th/th/icon/news_1552543671.jpg

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 11 นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุข รพ.สต.มะมุ คปสอ.กระบุรี 

1552543671