ชื่อ - นามสกุล :แพทย์หญิงณัฐณิชา แซ่นึ่ง
ตำแหน่ง :นายแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มองค์กรแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มองค์กรแพทย์